ТРИТЕ ЦЕНТЪРА в УНИВЕРСА

kor-M~ Из „”Новата Култура през епохата на Водолея”, том втори, д-р М.Константинов, Хр. Маджаров ~

Във Вселената, съответно в нашата Галактика, има три Центъра, три Ложи, три Братства…

Първият Център, е Центърът на Лявото Посвещение, на посвещението през епохите на инволюционното развитие на човечеството. Този Център има седалища и клонове на всички планети в Галактиката.

Вторият Център е Центърът на Дясното Посвещение или на Бялото Братство, чиито клонове се намират във всички слънца на нашата Галактика.

Третият Център, обединяващ и координиращ първите два, е Центърът, около който се движи нашата Слънчева система. Съвременната астрономия вече го фиксира и гради хипотези за неговата природа.

Много преди това за този Център ни е говорил Учителят, откривайки ни, че той се намира в звездата на звездите, носеща името „Алфиола”.

Слънчевата система се намира някъде в периферията на Галактиката или, образно казано, в крайните й предградия. Напоследък модерната наука и в частност астрономията с най-новия си отдел – астрофизиката – е открила над двеста милиарда слънца в Млечния път. Бедно е нашето въображение, за да може да си създаде представа за необятните слънчеви светове от Галактиката, за възвишените същества, които ги населяват, същества, завършили „човешкия” етап от еволюцията си преди милиарди години.

С удивление гледаме как съвременната наука бавно, но методично повдига завесите на незнайното или на отвъдния „небесен свят”, както го назовават древните. Тези вълшебни, непознати досега светове постепенно се разкриват и възприемат като функционална част на самата реалност.

Ние ще спрем вниманието си върху трите по-горе споменати Центъра, трите Ложи, за да се изясни, доколкото това е възможно, тяхната същност и предназначението им в Космоса.

Първият Център, или Ложата на Лявото Посвещение, господства над човечеството в периода, когато се развиват расите, културите и народите, т.е. в инволюционния етап – слизането на човечеството до стъпалото на най-”гъстата” материя, до периферията на космичния Живот…. Това намира най-отчетлив израз в последните научни постижения в областта на изследванията над най-малките частици на материята – атомите. Докато за древния свят атомът е формулиран като крайната неделима частица на веществото, за съвременната астрофизика атомът представлява сложна формация, наподобяваща твърде много цяла Слънчева система.

Инволюционният процес на човечеството започва преди милиони години. Еволюционният процес започва във времето на Бялата раса, със слизането на Земята на Сина Божи – Христос. Той, синът на Живия Бог, се наема с тежката задача да изведе човечеството от тъмната бездна на материята и да го насочи нагоре към висините на духовното просветление: да го изведе наново до сферата, от която то някога е слязло към периферията на живота.

Както вече се каза, двете Ложи се намират под непосредственото ръководство на третия Космичен Център – Великото Всемирно Братство със седалище звездата Алфиола. В тази връзка следва да се изясни разликата между двете Ложи, явяващи се космични противоположности.

В пътя на човешкото развитие и в историята на съответните култури действията на тези две Ложи са тясно преплетени. В хода на дейността им се отразява един космичен ритъм – подобно на приливите и отливите. Когато противоположните въздействия на тези две Ложи биват уравновесявани от Великото Всемирно Братство, тогава човешкото развитие отбелязва най-светлите си страници. Това са две полярности в живота на Живата Разумна Природа, два аспекта на самата човешка природа, редуващи се като деня и нощта.

Образно бихме се опитали да изясним същността на разликата между двете Ложи така: когато Върховният Космичен Център – Великото Всемирно Братство – възложи на Бялата Ложа да извърши добро в размер на пет единици, а тя извърши добро в размер на шест единици, служителите от Йерархията на тази Ложа възрастват в своето развитие, т.е. спечелват. В случай, че извършат добро по-малко от пет единици, то губят съответно в ранг. Обратно, когато Великото Всемирно Братство, в изпълнение на кармичния закон, възложи на съществата от Лявата Ложа да упражнят депресивно въздействие в размер на осем единици, а те злоупотребят и извършат такова в размер на девет единици, то единицата в повече ще остане в техен собствен пасив. Ако извършената работа е в размер на седем единици, то съществата от тази Йерархия ще се повдигнат в известна степен в развитието си.

В наше време космичната и съответно историческата обстановка е изменена. Тъмната Ложа не може вече да разполага с властта, дадена й в началото на християнската епоха в знака на Риби – знак на жертвата, за да пролее потоците от кръв на учениците и мъчениците, следващи тогава учението на Исус от Назарет. Властта на служителите на Тъмната Ложа, притежавана от тях в първите столетия на християнската епоха, чрез догмата и йерархизма им даде възможност да разпънат духовно, човечеството върху кръста. Това мъченичество на разпънатото човечество, тази нечувана мартирология в страниците на християнската религия, можа да възвиси човечеството до онова просветление, което обладаваше Христос на Голгота, прощаващ на своите мъчители и врагове, обичащ онези, които го мразят.

Из „”Новата Култура през епохата на Водолея”, том втори, д-р М.Константинов, Хр. Маджаров, ново доп. издание, изд. Алфиола, 2021 г. Варна

Leave a Reply