Из „Корените на Паневритмията – Тайната на Свещения Пръстен, част 2”, Хр. Маджаров

KОРЕНИТЕ на ПАНЕВРИТМИЯТА

Kорените на Паневритмията са в древната Традиция на Свещения Пръстен.* Паневритмията, принадлежи към по-общата система на евритмиите и служи за връзка на групата участници с Творческите принципи на Живата природа. Тя е създадена от Учителя Беинса Дуно и е израз на неговото езотерично учение, насочено към идващата Нова раса.

Паневритмията е динамичен модел на Космогонията на Учителя Беинса Дуно, синергетично пособие за черпене на енергия, информация и хармония от по-висшите сфери на време-пространствения континиум. За нейното разбиране и прилагане, след общата езотерична култура, се изучава и прилага Учението на Учителя Беинса Дуно. То ни гради Космично съзнание. Показва ни Космичната Паневритмия – „хармонията на сферите” в Космоса, проникнат от движения и музика. И Светлината е Паневритмия – движение, ритъм, музика, такива има и в човешкото сърце и в цветните вълни, които плетат и формират Великата Космична Хармония.

Част от темите рагледани (теоретично и практично) в „Корените на Паневритмията”:

– ученията на Учителя Беинса Дуно…

– идеи, вложени в името на Паневритмията…

– създаване и разпространение на Паневритмията – у нас и по света…

– Хронология на издадените (по-важни) трудове – (у нас и в чужбина)…

– Принципи и Правила за правилна игра…

– Въздействие и приложение …

– Мисията на Паневритмията в Новата епоха

Из „Корените на Паневритмията – Тайната на Свещения Пръстен, част 2”, Хр. Маджаров, изд. „Алфиола” – Варна, 2018 г.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* Виж „Предтечи на Паневритмията  – Тайните на Свещения пръстен, част 1”, Хр. Маджаров, изд. „Алфиола”, ВарнаPan-2-KOR-200

Leave a Reply